Generelle regler for carport/terrassetag

Bygningsreglementet gælder hvis kommunalbestyrelsen ikke i en lokalplan eller en byplanvedtægt har fastsat bestemmelser, der er anderledes end bygningsreglementets. Nedenstående er de vigtigste regler, men forhør dig altidved kommunen:

Anmeldelse af byggeriet

For småhuse under 35m2 er der ingen krav om anmeldelse.
For småhuse mellem 35m² og 50m² skal projektet anmeldes inden monteringen påbegyndes.
Kommunen har så 2 uger til at vurdere sagen. Hvis kommunen inden for disse 2 uger ikke skriftligt har reageret, kan byggearbejdet påbegyndes.

BEMÆRK: Hvis anmeldelsen er sendt som brevpost, skal der tillægges 4 dage.
For småhuse over 50m² kræves der en byggetilladelse.
UNDERSØG ALTID OM DIN KOMMUNE FØLGER DISSE GENERELLE REGLER.

Afstand til skel

Hvis den samlede længde af overdækningen er mindre end 12 meter må den gerne ligge i skel eller nærmere skel.

Placering inde på grunden

Den normale regel er, at al bebyggelse skal placeres mindst 2,5 m fra naboskellene (5,0 m ved sommerhuse).
Overholdes denne afstand også for garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser, gælder de bestemmelser om højde og afstande, som gælder for enfamiliehuset i øvrigt. Ved placering af garager og carporte skal man være opmærksom på kommunens krav om antal bilholdepladser på den enkelte ejendom.

Placering i skel eller nærmere skel end 2,5 m

Garager, carporte, overdækkede terrasser, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger kan på visse betingelser bygges i skel eller nærmere skel end 2,5 m. Af hensyn til naboen gælder der her visse begrænsninger for bygningens størrelse, længde, højde, brandforhold m.m.

Bygningens højde

Bygninger opført i skel eller nærmere skel end 2,5 m, må her ikke være højere end 2,5 m.
Højden måles lodret fra det naturlige terræn på egen grund.Har grunden skrånende terræn eller terræn med større niveauforskellemåles fra et eller flere niveauplaner, der fastsættes af kommunen.